วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision)

“เทศบาลตำบลตลาดแค  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามัคคี  ปลอภัยใฝ่คุณธรรม  เลิศลำการศึกษา  นำพาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น  (Mission)

  1.  พัฒนาการบริหารตามหลักธรรมภิบาล
  2. เสริมสร้างสุขภาวะและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
  3. จัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กินดีอยู่ดี
  5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
  6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
  7. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  8. ส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ศีลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  9. ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน